NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI LÀ CỐT LÕI CỦA
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP